Good governance in Sport

Načítanie mapy…

Dátum konania
01/02/2018 - 01/02/2020

Miesta konania
Slovakia and around Europe

Typ projektu:


“Good Governance in Sport” / 590305-EPP-1-2017-1-BG-SPO-SCP / je projekt spolufinancovaný programom Európskej komisie – Erasmus+ v oblasti športu. Projekt “Good Governance in Sport”, ktorý začal 01/01/2018 bude trvať po dobu 30 mesiacov a spolupracuje na ňom 7 krajín. Projekt koordinuje Bulharsko – Bulgarian sports development association spolu s partnermi z Grécka – ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Talianska – Mine Vaganti NGO, Chorvátska – Riječki Sportski Savez, Maďarska – Remenyt a Gyermekeknek Közhasznú Egyesület, Poľska – Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii a Slovensko – ADEL Slovakia.

Projekt sa zameriava na hľadanie spôsobov analýzy, zhromažďovania a podporovania postupov pre správne zviditeľnenie prijatých rozhodnutí zainteresovaných strán a transparentnosti verejného financovania športových inštitúcií.

Hlavné ciele projektu:
* Zlepšenie dobrej správy vecí verejných v oblasti športu v športových inštitúciách v Európe na lokálnej, národnej a európskej úrovni;
* Analýza verejnej prezentácie európskych a národných športových organizácií, založená na prísnych kritériách a transparentnej metodike, uplatniteľná na všetkých z nich s rovnakým prístupom;
* Prostredníctvom plánovaných podujatí budeme šíriť povedomie o dobrej správe v oblasti športu na miestnej a národnej úrovni;
* Priprava a podpora ďalších športových lídrov, ktorí veria a uplatňujú hodnoty integrity, fair play, transparentnosti, spravodlivosti a oddanosti formou sebaralizácie a mobility odbornej prípravy, ktorá bude tiež zrealizovaná počas projektu.
* Týmto projektom sa posilní evidenčná základňa pre tvorbu politiky (štúdie, zhromažďovanie údajov, prieskumy) na miestnej, národnej a európskej úrovni.
* Podpora zásad dobrej správy v športe pre všetky zainteresované strany a vytvorenie multiplikátorov dobrej správy vecí verejných v oblasti športu;
* Zlepšiť dobrú správu vecí verejných v oblasti športu prostredníctvom zjednodušenia prístupu k  zdrojom – samoštúdiu v ​​dobrej správe v oblasti športu;
* Zvýšiť povedomie o pridanej hodnote športu a telesných aktivít vo vzťahu k osobnému, profesionálnemu a sociálnemu rozvoju jednotlivcov prostredníctvom všetkých plánovaných projektových aktivít.

Všetky informácie o projekte je možné nájsť tu: http://en.bulsport.bg/news/view.html?nid=15446  alebo www.eusport.org/GoodGovernance  (začne fungovať čoskoro)
Vizualizácia projektových aktivít: https://www.youtube.com/watch?v=7Xyy-yZlWdc

Pridajte sa tiež do fb skupiny projektu – https://www.facebook.com/groups/GoodGovernanceSport/ 

Jednou z hlavných projektových aktivít bude výskum zameraný na niektoré aspekty dobrej správy vecí verejných v oblasti športu, súvisiacich s transparentnosťou a zodpovednosťou európskych a národných športových organizácií, zverejnených na ich verejných internetových stránkach.

Na základe správy z výskumu vytvoríme základ pre tvorbu výstupov projektu, ako sú aj možnosti samoštúdia, vzdelávacie moduly a príručka, ktoré budú užitočnými nástrojmi pre športové inštitúcie. Dobrá správa vecí verejných v oblasti športu, by mali byť spoločným cieľom celého sektoru športu v Európe.