Cestovanie na vrchole pandemickej situácie

  • 0

Cestovanie na vrchole pandemickej situácie

Category:Príbehy účastníkov

V prvom rade chceme vyjadriť, v mene celej slovenskej skupiny, poďakovanie tak vyslielajúcej ako aj hosťujúcej organizácií za možnosť podieľať sa na tejto mládežníckej výmene. Hovoríme v tomto prípade za všetkých štyroch našich účastníkov, ktorí uvítali možnosť zúčastniť sa  na projekte počas tvrdých protipandemických opatrení, o to zvlášť, že sa v tomto prípade jednalo o projekt v zahraničí. Je nutné podotknúť, že pandemická situácia komplikovala v čase konanie  projektu jeho realizáciu, či už išlo o dopravu do Španielska, fungovanie počas projektu na základe  vládnych protipandemických opatrení Španielska, a obmedzení z tohto stavu vyplývajúcich. K téme  Covid-19 a jeho vplyv na projekt sa ešte vrátime pri hodnotení podujatia ako celku.

Samotná cesta problémom nebola,  stretnutie všetkých účastníkov prebehlo už na madridskom letisku, odkiaľ bol zabezpečený prevoz autobusom na miesto konania projektu. Ako pozitívum vnímame, že organizátor zabezpečil  prepravu priamo z letiska na miesto konania projektu (La Vecilla), nakoľko toto bolo značne vzdialené a tiež v odľahlej časti krajiny, kde by sa dostať svojpomocne bolo značne komplikované.  Negativne vnímali niektorí členovia našej skupiny fakt, že organizátori nezohľadnili skutočnosť, že  účastníci cestujú z rôznych krajín od rána, bez možnosti kúpiť si jedlo ani na letisku Schwechat vo Viedni ani na letisku Barajas v Madride, keďže všetky služby boli z dôvodu pandemických opatrení  zavreté. Z toho vyplynula situácia v ktorej ľudia, ktorí cestovali celý deň mali značne obmedzené  možnosti kúpiť si poriadne jedlo, mali pred sebou ešte takmer päť hodinovú jazdu autobusom, s  príchodom na miesto konania projektu až okolo dvadsiatejdruhej hodiny večer. Riešenie, s ktorým  po vyjadrení nespokojnosti viacerých účastníkov organizátorská strana prišla, bolo značne  neuspokojivé a dovolíme si použiť výraz až ignorantské vzhľadom ku viacerým účastníkom, nakoľko jedinú možnosť na nákup akéhokoľvek jedla cestou bola bagetéria s výlučne mäsovými produktami. Táto skutočnosť znemožnila nákup jedla pre ľudí s bezlepkovou diétou (Daniel) a rovnako pre vegetariánov (Natália). Výsledkom situácie bolo ubezpečenie, že po príchode bude podávaná večera, čo bolo za daných okolností nevyhnutnosťou ale každopádne pre niektorých  účastníkov vznikla mimoriadne nepríjemná situácia, v ktorej niekoľko jednotlivcov skutočne nedostalo možnosť kúpiť si jedlo cestou, na čo organizátor, ktorý zoznam obmedzení stravovania všetkých účastníkov k dispozícií mal vopred a mohol ho zohľadniť. V prípade našej slovenskej skupiny to vyvolalo negatívny dojem hneď u dvoch účastníkov. 

 

Po príchode na miesto konania boli účastníci rozdelení na ubytovanie, pričom organizátor podľa všeobecného očakávania zohľadnil rozdelenie na pánske a dámske izby, nie podľa národnostného kritéria. Niekoľkí účastníci mali voči ubytovaniu výhrady, nepáčil sa im vysoký počet osôb na izbe alebo chlad v noci. Organizátor v tomto prípade ponúkol možnosť presunúť sa tým ľuďom, ktorí budú chcieť do iného ubytovania v rámci areálu a tým pádom situáciu k všeobecnej spokojnosti účastníkov vyriešili. Za slovenskú skupinu konštatujeme, že nikto výhrady voči kvalite ubytovania nemal. Taktiež vo výsledku čo sa týka otázky stravovania, konštatujeme že strava počas  projektu bola na vyhovujúcej úrovni, žiadne výraznejšie výhrady tam neboli ani z našej ani zo strán iných skupín. Za veľké pozitívum pre organizátorov považujeme mimoriadne opatrný prístup k  dodržiavaniu jednotlivých diét účastníkov (bezlepková, bezlaktózová, vegetariánska a pod.) už počas priebehu podujatia a zvládnutie tejto úlohy k maximálnej spokojnosti ľudí, ktorí týmito obmedzeniami stravy trpia. Ako nedostatok v tejto téme považujeme neschopnosť organizátora zabezpečiť prístup ku káve, ktorý bol vyriešený až po opakovaných sťažnostiach niektorých  účastníkov, ktorým tento nedostatok výrazne prekážal, no riešenie žiaľ trvalo tri či štyri dni, čo viedlo k značnej nespokojnosti malej skupiny ľudí. Ako ďalší technický nedostatok považujeme trebárs prístup k balenej vode pre účastníkov, ktorá, ako viacerí zúčastnení konštatovali, býva zvykom pri podobných typoch projektov. Nešlo však o nijak závažné náležitosti a zabezpečenie  kávy po pár dňoch predsalen prebehlo. 

K samotnému priebehu a obsahovej časti projektu môžeme konštatovať, že projekt sa držal osnovy svojho názvu a zamerania a jeho jednotlivé aktivity ako workshop-y, cvičenia alebo prezentácie sa držali svojej témy a účelu ozrejmiť účastníkom poznatky z oblasti implementácie hendikepovaných ľudí späť do bežného života. Väčšina aktivít mala za cieľ v prvej časti projektu  pochopenie situácie v akej sa títo ľudia nachádzajú a následne v druhej časti sa projekt zameral na hľadanie možnosti ako takýmto ľuďom pomôcť a akým spôsobom im umožniť alebo uľahčiť podieľanie sa na bežnom živote. Všeobecne konštatujeme, že v otázkach zamerania projektu, jeho obsahovej náplne a tiež plnenia úloh zo strany účastníkov sa neevidovali žiadne problémy a účastníci boli s náplňou projektu spokojní. Považujeme za nutné však vytknúť niekoľko detailov. Napríklad pri riadení aktivít, či dodržiavania harmonogramu bolo výrazne cítiť, že organizátori, pre ktorých to okrem hlavného vedúceho bol ich prvý projekt v úlohe organizátorov, nie vždy vedeli čo majú robiť, čo spôsobovalo mierny chaos a zmätočné situácie. O to viac bolo z ich pohľadu náročné  korigovať ľudí, z ktorých niektorí mali za sebou desiatky podobných projektov, pri čom pre nich to bola prvá takáto skúsenosť. Tento fakt vyústil do situácie, kedy jedna z aktivít bola absolútne v rozpore so zameraním projektu až to hraničilo s krutým výsmechom voči hendikepovaným ľuďom a napriek upozorneniam mnohých účastníkov na skutočnosť, že je to vysoko nevhodné, trvali na realizácií takéhoto cvičenia pretože mali dojem, že ak ho majú v ich osnove, musia ho realizovať,  čo sa následne stretlo s vysokou mierou nesúhlasu a kritiky zo strany účastníkov. Tento incident poukázal na neskúsenosť lídrov projektu, ktorí v tomto prípade absolútne neodhadli vhodnosť konkrétnej aktivity a tiež nereagovali na záujem a vôľu účastníkov. Ako ďalšie mínus vidíme  skutočnosť, že teoretické vedomosti a snaha o empatické vcítenie sa do človeka, ktorý je nejakým spôsobom postihnutý prostredníctvom počúvania takýchto zážitkov z druhej ruky bolo z časti neefektívne. Organizátori odôvodnili neúčasť hendikepovaných ľudí na projekte tým, že sú riziková  skupina z hľadiska možnosti sa nakaziť a v čase pandémie by nebolo rozumné ich angažovať do takéhoto typu projektu s množstvom ľudí a k tomu z rozličných krajín. Počínanie organizátora chápeme, avšak je nutné poznamenať, že tento aspekt, reálneho človeka s reálnymi skúsenosťami chýbal a poskytol by určite úplne inú perspektívu k problematike pre účastníkov. 

Projekt prebiehal bezproblémovo k vysokej spokojnosti všetkých účastníkov a malé medzery v organizácií či harmonograme boli ľahko pre účastníkov ignorovateľné. Výraznejší zásah do priebehu projektu nastal až po oznámení hlavným lídrom, že sa medzi účastníkmi vyskytol niekto, pozitívne testovaný na Covid-19, čo v prvom momente vyvolalo značne negatívne reakcie, nakoľko sme všetci boli medzi sebou v úzkom kontakte. Je nutné si však položit v tomto prípade  zásadnú otázku. Prečo v čase šírenia vírusu, kedy je nutné čo najviac držať ľudí od seba organizátor v jednom ubytovacom priestore organizoval dva od seba nezávisle projekty, ktorých účastníci zdieľali spoločné priestory, kantínu, ubytovanie atď. Po oznámení, že je medzi účastníkmi pozitívny prípad, sa zistilo, že tento je z druhého projektu, avšak toto malo vplyv aj na účastníkov našej  výmeny. Niekoľko participantov z našeho projektu sa išlo okamžite vlakom otestovať na Covid do najbližšieho mesta (León) aby sa vyhli prípadným komplikáciám pri ceste do svojích krajín alebo zisteniu ochorenia až na letisku nameraním vyššej teploty a tak podobne. K takejto situácií by nebolo došlo, keby neboli na jednom mieste naraz dva projekty, avšak nikto túto skutočnosť ako problém nevidel, čo však za daných okolností určite bola minimálne téma hodná úvahy. Pozitívny  prípad bol izolovaný od ostatných účastníkov a program projektu pokračoval, avšak bola to situácia, ktorej sa síce možno nedalo predísť ale rozhodne sa dala znížiť šanca na jej vzniknutie o polovicu.  

Aj keď sa počas priebehu projektu objavil pozitívny prípad, organizátori okrem vyššie uvedenej organizačnej chyby, dbali na dodržiavanie protipandemických a hygienických opatrení vo vysokej miere. Vyžadovali nosenie rúška vo všetkých vnútorných priestoroch, tri krát denne merali  teplotu pri vstupe do kantíny, počas aktivít sa snažili v rámci možnosti zabezpečovať bezpečný odstup medzi účastníkmi a to aj vo vonkajších priestoroch. Nemožno uprieť organizátorom snahu  predísť všetkým možnostiam šírenia nákazy.  

V rámci projektu boli do harmonogramu zahrnuté aj dva jednodňové výlety do miest,  konkrétne Ponferrada a León. Túto časť programu všetci uvítali, keďže to bola možnosť navštíviť mestá a miesta v regióne, ktorý pri návšteve Španielska nie je tak populárny ako iné časti krajiny.  

Na projektoch tohto typu je zvykom organizácia národných alebo kultúrnych večerov jednotlivých krajín. Za našu slovenskú skupinu konštatujeme, že náš slovenský večer mal výrazný úspech v rámci projektu a stretol sa s najlepšou odozvou medzi účastníkmi. Úspech slovenského večera bol založený na výbornom využití našich predošlých skúsenosti z organizácií podobných akcií k čomu prispeli svojim dielom všetci členovia skupiny. Výborná súhra, skvelá príprava,  improvizácia za pochodu, vyzdobenie priestoru slovenskými vlajkami, hokejovými dresmi a tiež veľká miera zásob slovenských výrobkov, sladkostí, syrov a tiež tradičného alkoholu prispeli k celkovému dojmu. Každý z účastníkov slovenskej skupiny prispel k výbornému výsledku ako celku, pričom sme si úlohy rozdelili spôsobom kedy Lucia vytvorila informačno-vzdelávaciu prezentáciu o Slovensku, Natália vytvorila kvíz pre ostatných účastníkov vrátane cien pre víťaznú skupinu, Eva sa podieľala na kultúrnej časti programu a Daniel slovenský večer uvádzal a prezentoval pred ostatnými. Kombinácia všetkých týchto faktorov dokopy mala za následok, že podľa reakcií všetkých zúčastnených bol náš slovenský kultúrny večer najpútavejší, najzaujímavejší  a najzábavnejší a to aj napriek tomu že organizátori mali výhodu domáceho prostredia a česká  skupina vďaka viac ako dvojnásobnému zastúpeniu výrazne rozsiahlejšie možnosti. Ako skupina  sme uvítali fakt, že náš kultúrny večer bol po priebežných zmenách programu zaradený až ako posledný, čím sme získali možnosť premostiť k rozlúčkovej oslave celého projektu priamo zo slovenského večera, čo do istej miery mohlo prispieť k pozitívnym ohlasom na slovenskú skupinu.  

Zhrnutie pôsobenia slovenskej skupiny v rámci tento mládežníckej výmeny môžeme hodnotiť vo veľmi pozitívnom duchu. Členovia slovenskej skupiny mali maximálnu možnú účasť na všetkých aktivitách a podieľali sa stopercentne na obsahovom programe podujatia. Všetci členovia skupiny boli na programe vždy načas, s plným nasadením a nikto sa nevyhýbal žiadnym programovým činnostiam. Počas celého projektu došlo len k výnimočným nevyhnutným situáciám kedy nejaký člen slovenskej skupiny nebol súčasťou programu, či už napríklad Lucia, ktorá mala v  jednom prípade neodkladné pracovné povinnosti alebo Daniel, ktorý sa z vlastného rozhodnutia  nepodieľal na výlete do mesta, čo však na obsahovú stránku projektu nemalo žiadny vplyv. Pri príprave rôznych cvičení, workshop-ov či realizácií roll play úloh boli členovia slovenskej skupiny vždy motivovaní, zapájali sa a aktívne sa podieľali na riešení každej úlohy ako aj na vytváraní  výsledných prezentácií či projektov v jednotlivých skupinách do ktorých boli pridelení. Výsledné  pôsobenie celej slovenskej skupiny hodnotíme ako mimoriadne úspešné a pozitívne. Na záver  projektu oceňujeme a vítame možnosť stráviť v Španelsku ďalšie dva dni po ukončení projektu,  ktoré sme využili ako celá skupina na prehliadku Madridu. V čase kedy je obmedzené cestovanie zo  Slovenska do zahraničia je toto veľmi príjemným spôsobom ukončenia celého projektu. Skupina s  touto možnosťou počítala vopred, dohodla sa na spoločnom ubytovaní v Madride a tiež na zladení  cesty späť na Slovensko, ktorou celý tento projekt pre nás definitívne skončil.  

Záver a celkové krátke zhodnotenie projektu sa v mene slovenskej skupiny nesie vo veľmi  pozitívnom duchu. Síce v tejto správe kritizujeme niektoré organizačné nedostatky, nejedná sa však o nijak závažné problémy, skôr sme chceli len poukázať na nedostatky, ktorým sa dá do budúcna predísť pri organizácií ďalších podujatí alebo projektov podobného typu. Projekt naplnil očakávania účastníkov, ponúkol rozsiahle nahliadnutie do problematiky ktorej sa venoval, rozšíril povedomie zúčastnených aj o tomto konkrétnom probléme, ktorým bolo pochopiť a pokúsiť sa nájsť spôsoby ako pomôcť a uľahčiť život hendikepovaným ľuďom. Veríme, že vďaka aj takto nadobudnutím novým poznatkom dokážeme tieto aspoň v určitej miere preniesť do každodenného života a vniesť vyššiu mieru empatie voči ľuďom, ktorí sú takto znevýhodnení. Účasť na tejto mládežníckej výmene nám umožnila rozšíriť svoje povedomie o probléme, ktorému sa možno nevenuje dostatočná pozornosť aká by mala. Samozrejme všetci sme získali cennú skúsenosť, spoznali  množstvo úžasných ľudí, nadviazali nové kontakty a všetci sme si z projektu vzali cenné skúsenosti a poznatky, ktoré nám určite pomôžu v našom ďalšom živote. Preto chceme ešte raz vyjadriť poďakovanie organizácií A.D.E.L Slovakia, ktorá nám umožnila na sa tomto úžasnom projekte  podieľať.

– Daniel 


Komentovať