Zobuď sa a buď podnikavý!

  • 0

Zobuď sa a buď podnikavý!

Category:Príbehy účastníkov

.. nie je len pomenovanie projektu, ktorý som absolvovala vo februári 2015 s ďalšími štyrmi slovenskými študentmi a dvadsiatimi zahraničnými účastníkmi z Rumunska, Slovinska, Poľska, Srbska a Maďarska, ale i mottom, ktoré je aplikovateľné do každodenného života všetkých. Jeho aplikovateľnosť sa však neodvíja len od energetických slov ale od samotnej náplne a priebehu projektu.Projekt bol organizovaný poľskou neziskovou organizáciu „Fundacja Edukacji i Rozwoju Spoleczenstwa Obywatelskiego” sídliacou v meste Lodž  v Poľsku.

V deň príchodu 16.02.2015 sme sa spoločne s mojou skupinou ubytovali v nádhernom a luxusnom hoteli, ktorý prevádzkuje v zrekonštruovanej budove továrne, tak ako i mnohé iné podniky v tomto meste.  Po obdŕžaní kľúčov od svojich izieb sme si uvedomili, že nikto z nás nie je na spoločnej izbe, čo mnohých zarmútilo. Dôvod nášho rozdelenia však mal omnoho hlbší úmysel. Organizátori nás rozdelili po izbách, tak aby sme sa zúčastnili medzinárodnej interakcie, pre ktorú sme tam prišli, od začiatku až do konca.

Po ubytovaní sa v hoteli sme boli pozvaní na výdatnú večeru, kde sme sa po prvýkrát stretli aj s inými účastníkmi, ktorí už sledovali film v priestoroch organizácie, nakoľko oficiálne otvorenie malo byť nasledujúce ráno.Oficiálne otvorenie sa začalo 17.05.2015 v ranných hodinách, kde sme sa na úvod predstavili, ako účastníci, tak aj organizátori a spoločnosť, a absolvovali niekoľko cvičení a hier pre lepšie zapamätanie si mien svojich nových kolegov, čo je základom dobrých vzťahov. Počas všetkých nasledujúcich  dní sme sa nie len venovali svojej práci, ale zo strany organizátorov sme boli nabádaní k vytvorenie harmónie medzi psychickou a fyzickou záťažou. Po absolvovaní mnohých debát na tému podnikania, rizík súvisiacich s podnikaním, kreativity, spolupráce, podnikateľského plánu a mnohými ďalšími, sme sa venovali charakteristike našej osoby na základe testu. Každý deň začínal raňajkami o deviatej a končil večer po desiatej, kedy jednotlivé národné tímy prezentovali kultúru, históriu a tradícii svojej krajiny.

Program bol zameraný na podnikanie v jednotlivých zúčastnených krajinách, ktorého výstupom bol návrh spôsobu podnikania, ktorý mal charakteristiky biznis plánu. Na návrh ale aj vizuálnu podobu požadovaného plánu sme boli zadelení do skupín po 4 osoby, na základe naši spoločných záujmov. V tomto prípade by som organizátorom vytkla jedinú vec a tou je, zadelenie nás do skupín s rovnakým záujmom, a nie do skupiny ľudí, ktorí majú rôzne záujmy, čo by pravdepodobne obohatilo projekty. Oba spôsoby majú samozrejme svoje výhody aj nevýhody.

Na to aby sme mohli pracovať v skupinách na záverečnom projekte sme všetci absolvovali pripravené kurzy, prednášky a semi-projekty. Všetky stretnutia boli vedené v dvoch sférach, a to: podnikanie a definícia osobných schopností a práca v tíme. Všetky sféry boli prelínané s kreativitou a osobným názorom na jednotlivé témy.

V rámci sféry podnikania sme absolvovali prednášky o podnikateľskom pláne, zrode myšlienky a celého procesu k jej zrealizovaniu a o SWOT a SMART analýzach. V rovnakej sfére boli naplánovaná aj práca v skupinách, akými boli popísanie situácie podnikateľského sektora v krajine, z ktorej tým pochádza , vizuálne a slovné spracovanie častí podnikateľského resp. biznis plánu a charakteristika vlastností, ktoré by podnikateľ mal mať.  V poslednom prípade sme sa z jednotlivých skupín prepracovali k spoločnému názoru v danej problematike. Doplnkovou, a súčasne účastníkmi vybranou, aktivitou bola návšteva Art Inkubátorova v centre mesta, kde pre nás bola pripravená exkurzia. Pre mňa osobne nezabudnuteľný zážitok.

V sfére definovania osobných schopností a práce v tíme, prebiehali všetky spoločné aktivity, kde sa jednotlivec mohol oboznámiť so svojimi silnými, ale i slabými vlastnosťami, spoznať svoje nedostatky a vlastností, ktorými vyniká. Zároveň sme jednotlivo absolvovali test, ktorý vypovedal o našej povahe a postavení v tíme.

Ako spomínam vyššie, všetky prednášky, cvičenia a aktivity sme absolvovali za účelom pripravenia sa na vypracovanie záverečného projektu o podnikaní v piatich štvorčlenných skupinách. Projekt bol vypracovaný na papier, počas posledných dvoch pracovných dní projektu ERASMUS +, a stručne popisoval biznis plán.  V posledný deň projektu sme naše projekty prezentovali pred študentmi stredných škôl a vypočuli si ich názory na vylepšenie, či uznanie.

napísala: Alžbeta Miklušičáková, účastníčka tréningu

 


Komentovať