EulectionPlay

Map Unavailable

Dátum konania
01/10/2022 - 30/03/2024

Typ projektu:


Mnoho mladých ľudí v krajinách ako Rumunsko, Bulharsko, Slovensko, Portugalsko, sú ohrození chudobou a sociálnym vylúčením. Nerozumejú, ako funguje demokracia a nie sú aktívni občania na miestnej úrovni aj na úrovni EÚ. Štúdie poukazujú na skutočnosť, že hlavná príčina neúčasti mladých ľudí v európskych voľbách súvisí so sociálno-ekonomickými faktormi.

Kvalitné vyučovanie a efektívne vedené debaty s  mladými o participácii a občianstve EÚ musia byť aplikované pre mladých, ktorí sa s najväčšou pravdepodobnosťou neangažujú na demokracii či voľbách. Ide o mladých zo znevýhodnených komunít, stredných škôl s nízkou (nižšou) výkonnosťou, vidieckych oblastí, menších miest atď.

Hlavným cieľom projektu je presadzovať inkluzívnu participatívnu demokraciu a podporovať zapojenie mladých ľudí, ktorí sa s najväčšou pravdepodobnosťou nezaujímajú o EÚ, do formovania miestnej a predovšetkým európskej demokracie a zamerať sa na účasť vo voľbách do EÚ v roku 2024. 

Počas projektu sa vyškolí 100 učiteľov z Rumuska, Bulharska, Slovenska a Portugalska o inovatívnych spôsoboch vyučovania demokracie a EÚ (hry a iné neformálne prístupy). 

1250 študentov sa zážitkovým spôsobom naučí o demokracii a volebnom procese EÚ a vďaka hravej forme si uvedomí svoju úlohu občanov.

Školenie učiteľov
v máji sme zorganizovali dve školenia pre učiteľov stredných škôl. V rámci online školení sa dozvedeli viac o projekte EulectionPlay a možnostiach spolupráce, to najhlavnejšie však bolo odprezentovať a naučiť ich hru EulectionVille.

ElectionVille je viacnásobne ocenená hra, ktorú vytvoril učiteľ občianskej náuky vo Švédsku.
Hra bola distribuovaná v približne 50% škôl vo Švédsku a implementovaná aj vo viacerých európskych školách. V rámci európskeho projektu EUlectionPlay sa bude realizovať v Rumunsku, Bulharsku, na Slovensku a v Portugalsku.

    

   

Ciele hry EulectionVille

  • Aktívne cvičenie skupinovej práce, spolupráce, prezentačných, argumentačných a diskusných schopností mládeže
  • Schopnosť hľadať logické argumenty pod tlakom a viesť civilizovanú diskusiu
  • Aktívne hľadanie kompromisu a snaha o porozumenie iných názorov ako svojich vlastných a schopnosť ustúpiť
  • Pochopenie demokratických procesov, podpora pochopenia princípov fungovania politických rozhodnutí a ich komplexnosti 

Už čoskoro si žiaci niektorých stredných škôl budú môcť zahrať Hru na demokraciu a miestnu samosprávu a pochopiť tak akú významnú rolu hrajú aj oni vo voľbách.

Hra Electionville predstavuje len prvú fázu európskeho projektu EUelectionplay.