EulectionPlay

Map Unavailable

Dátum konania
01/10/2022 - 31/07/2024

Typ projektu:


Mnoho mladých ľudí v krajinách ako Rumunsko, Bulharsko, Slovensko, Portugalsko, sú ohrození chudobou a sociálnym vylúčením. Nerozumejú, ako funguje demokracia a nie sú aktívni občania na miestnej úrovni aj na úrovni EÚ. Štúdie poukazujú na skutočnosť, že hlavná príčina neúčasti mladých ľudí v európskych voľbách súvisí so sociálno-ekonomickými faktormi.

Kvalitné vyučovanie a efektívne vedené debaty s  mladými o participácii a občianstve EÚ musia byť aplikované pre mladých, ktorí sa s najväčšou pravdepodobnosťou neangažujú na demokracii či voľbách. Ide o mladých zo znevýhodnených komunít, stredných škôl s nízkou (nižšou) výkonnosťou, vidieckych oblastí, menších miest atď.

Hlavným cieľom projektu je presadzovať inkluzívnu participatívnu demokraciu a podporovať zapojenie mladých ľudí, ktorí sa s najväčšou pravdepodobnosťou nezaujímajú o EÚ, do formovania miestnej a predovšetkým európskej demokracie a zamerať sa na účasť vo voľbách do EÚ v roku 2024. 

Počas projektu sa vyškolí 100 učiteľov z Rumuska, Bulharska, Slovenska a Portugalska o inovatívnych spôsoboch vyučovania demokracie a EÚ (hry a iné neformálne prístupy). 

1250 študentov sa zážitkovým spôsobom naučí o demokracii a volebnom procese EÚ a vďaka hravej forme si uvedomí svoju úlohu občanov.

Školenie učiteľov
v máji sme zorganizovali dve školenia pre učiteľov stredných škôl. V rámci online školení sa dozvedeli viac o projekte EulectionPlay a možnostiach spolupráce, to najhlavnejšie však bolo odprezentovať a naučiť ich hru EulectionVille.

ElectionVille je viacnásobne ocenená hra, ktorú vytvoril učiteľ občianskej náuky vo Švédsku.
Hra bola distribuovaná v približne 50% škôl vo Švédsku a implementovaná aj vo viacerých európskych školách. V rámci európskeho projektu EUlectionPlay sa bude realizovať v Rumunsku, Bulharsku, na Slovensku a v Portugalsku.

    

   

Hra EulectionVille na stredných školách

Celkovo sa do projektu Eulectionplay zapojilo 10 stredných škôl z celého Slovenska. 

Hraním hry Eulectionville mali žiaci  príležitosť pochopiť demokratické procesy, princípy fungovania politických rozhodnutí a ich komplexnosti. Taktiež si precvičili skupinovú prácu a prezentačné, argumentačné a diskusné schopnosti.  Hra Eulectionville priniesla inovatívny, zábavný a náučný spôsob edukácie medzi stredoškolákmi. 

Čo povedali žiaci o o hre ? 

Dominik: Mne sa páčila skutočnosť, že sme zažili autentickú participáciu a interaktivitu, lebo  aktivity v Electionville sú interaktívne a zapájajúce pre žiakov. Prvý krát v živote sme zažili rozhodovanie o politických stratégiách našej a iných politických strán v hre a sledovali ich interakciu. Takáto interaktivita pomáha nám žiakom lepšie porozumieť politickým procesom a podporuje naše aktívne učenie.

„Hra bola zaujímavá, páčilo sa mi že nás viedla k spoločnému zamýšľaniu sa a rozhodovaniu sa“

„Je to náučná hra ktorá ma naučila ako hospodáriť s peniažkami. Mohla som mala šancu vyskúšať ako to funguje v politike“

Online Semináre pre stredné školy 

Po absolvovaní hry EulectionVille sme sa spojili s žiakmi stredných škôl online, s cieľom motivovať mladých voličov k účasti na voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2024. Študenti prešli seminárom, kde sme im stručne predstavili Európsku Úniu – jej činnosti, orgány, fungovanie a výhody, ktoré prináša byť jej súčasťou, a to, čo môžu vďaka EÚ využiť. Pýtali sme sa či študenti vnímajú EÚ ako niečo pozitívne alebo negatívne. Všetci žiaci sa zhodli na pozitívnom prístupe. Na konci žiaci vyplnili krátky dotazník zameraný na preverenie záujmu o participáciu na demokratickom procese a o účasti na voľbách. 

Ciele hry EulectionVille

  • Aktívne cvičenie skupinovej práce, spolupráce, prezentačných, argumentačných a diskusných schopností mládeže
  • Schopnosť hľadať logické argumenty pod tlakom a viesť civilizovanú diskusiu
  • Aktívne hľadanie kompromisu a snaha o porozumenie iných názorov ako svojich vlastných a schopnosť ustúpiť
  • Pochopenie demokratických procesov, podpora pochopenia princípov fungovania politických rozhodnutí a ich komplexnosti 

Už čoskoro si žiaci niektorých stredných škôl budú môcť zahrať Hru na demokraciu a miestnu samosprávu a pochopiť tak akú významnú rolu hrajú aj oni vo voľbách.

Hra Electionville predstavuje len prvú fázu európskeho projektu EUelectionplay.