I’MAPPY

I´mappy
Mapa nie je dostupná

Dátum konania
01/02/2017 - 01/02/2019

Typ projektu:


Integračná mapa pre utečencov
Strategické partners tvo krajín: Turecko, Grécko, Litva, Taliansko a Slovensko
Začiatok projektu: 1. Februára 2017
Dĺžka projektu: 24 mesiacov

Webstránka projektu: IMAPPY – integračná mapa pre utečencov

Úvod
Podľa informácii z UNHCR je 60 miliónov ľudí na celom svete donútených opustiť svoju krajinu z dôvodov ako sú vojnové konflikty, politické prenasledovanie či prírodné katastrofy. V dôsledku vojnového konfliktu v Sýrii opustilo krajinu počas leta v roku 2015 viac ako 4 milióny ľudí pričom väčšina z nich momentálne žije v Turecku, Libanone a Jordánsku.
Prílev utečencov do Európy priniesol aj nové problémy, s ktorými sa snažili pomôcť charitatívne, neziskové organizácie ale aj jednotlivci. Pomoc však častokrát nebola dobre koordinovaná a preto dochádzalo k plytvaniu materiálnymi a ľudskými zdrojmi. Je preto potrebné posilniť koordináciu a súdržnosť medzi jednotlivými organizáciami, ktoré sa zameriavajú na pomoc utečencom.

Popis projektu IMAPPY
IMAPPY je integračná mapa pre mladých utečencov, ktorí žijú v Európe. IMAPPY bude informačná platforma pre utečencov, v ktorej budú zaznačené organizácie pracujúce s mládežou a utečencami. Mapa bude obsahovať stručný popis o organizácii a službách, ktoré poskytuje, ako aj jazyk v ktorom pracovníci s mládežou a utečencami vedia komunikovať. Organizácie majúce svoje miesto na mape budú poskytovať mladým utečencom informácie o úradoch, pracovných možnostiach, možnostiach školenia a jazykových kurzov, športových a voľnočasových aktivitách v okolí a poskytnú im tzv. štartovací balíček pre utečencov.

Strategické partnerstvo má následovné ciele:
• Posilnenie európskej a medzinárodnej adaptácie utečencov pomocou mimovládnych organizácii
• Zväčšenie kapacít organizácii pracujúcich s utečencami zlepšením vzájomnej spolupráce, vytvorením siete a vymieňaním praktických skúseností z oblasti práce s mládežou
• Vytvorenie integračnej mapy špeciálne pre mladých utečencov, ktorí žijú v Európe. Cieľová skupina sú mladí utečenci, ktorí nemajú základné informácie o krajine azylu, v ktorej sa nachádzajú alebo sú bez rodičov a rodinných príbuzných.

1 štádium IMAPPY (6 mesiacov)
Mapovanie situácie v každej partnerskej krajine, diskusie medzi partnermi počas troch stretnutí v Turecku, Grécku a Taliansku.

2 štádium IMAPPY (9 mesiacov)
Vývoj aplikácie IMAPPY pod vedením partnera z Turecka a v šiestom mesiaci druhého štádia bude v Turecku zorganizovaný workshop so zámerom vyhodnotenia spätnej väzby organizácií, ktoré budú aplikáciu testovať. Na základe spätnej väzby bude aplikácia IMAPPY dokončená v nasledujúcich 3 mesiacoch.

3 štádium IMAPPY (6 mesiacov)
Tréningy pre mimovládne organizácie partnerských krajín budú zamerané na používanie IMAPPY aplikácie. Tréningu sa zúčastní aspoň jeden mladý utečenec z každej partnerskej krajiny. Multiplier events budú zorganizované v každom tureckom utečeneckom tábore za zámerom oboznámenia utečencov o aplikácii IMAPPY , ako aplikáciu používať a ako sa skontaktovať s organizáciami, ktoré poskytujú pomoc.

 4 štádium IMAPPY (3 mesiace)
Reportovanie výsledkov a záverečný workshop v Turecku, ktorý bude adresovaný širokej verejnosti a oboznámi ju o možnostiach a príležitostiach, ktoré su poskytnuté utečencom.

Intelektuálne výstupy projektu:
Webstránka IMAPPY (O1) –  www.imappy.org  Facebook stránka
Vývoj aplikácie IMAPPY (O2)  – Stiahni na Google store
Užívateľská príručka pre organizácie (O3) – Zatiaľ pracovná verzia v anglickom jazyku – Stiahni tu
Štartovací balíček pre utečencov (O5) Zatiaľ pracovná verzia v anglicko/slovenskom jazyku  – Stiahni tu 1 2 3
Záverečná správa (O5).

Nadnárodné stretnutie partnerov projektu IMAPPY v Aténach.

Nadnárodné stretnutie partnerov projektu IMAPPY v Aténach.

Fotka je z druhého z nadnárodných stretnutí v Aténach (slovenský tím pracujúci na projekte)

Centrum migračných služieb v Ankare

Centrum migračných služieb v Ankare

IGAM Research Centre on Asylum and Migration (İGAM)

IGAM Research Centre on Asylum and Migration (İGAM)

Komunitné centrum červeného kríža v Turecku

Komunitné centrum červeného kríža v Turecku

Fotky z prvého workshopu C1 v Ankare v kancelárii mimovládnej organizácie IGAM, študijná návšteva v Centre migračných služieb v Ankare a študijná návšteva v komunitnom centre červeného kríža v Turecku.

 

 

imappy stretnutie v Aténach

Imappy stretnutie v Aténach v kancelárii IASIS

Imappy stretnutie v Aténach – študijná návšteva v Connect Athens

Imappy stretnutie v Aténach – študijná návšteva vo Fabric republic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotky z piateho workshopu C5 v Aténech v kancelárii mimovládnej organizácie IASIS, študijná návšteva v novozniknutom centre komunitnom centre mládeže  Connect Athens a študijná návšteva v zariadení na recykláciu noseného oblečenie pre ľudí v ťažšj životnej situácii Fabric Republic